top of page

หลักสูตรที่เราให้บริการ

Offered Programs

Students During Break

เรียนภาษา

STUDY LANGUAGE COURSES

+ University Pathway Program

เรามีให้บริการสำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับเพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตร TOEFL หรือ Business English เป็นต้น ทั้งนี้ยังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากเพื่อนต่างชาติอีกด้วย

Writing on Glass

หลักสูตรประกาศนียบัตร เรียน + ทำงาน

CERTIFICATE AND DIPLOMA PROGRAM / Co-op program

ผู้เรียนสามารถเลือกหลักสูตรเฉพาะทางหรือสายวิชาชีพที่สนใจได้ โดยหลักจากจบหลักสูตรประกาศนียบัตรแล้ว นักเรียนจะได้ฝึกงานหลักจากนั้นได้อีกด้วย

Networking
Institute
College Friends

เรียนต่อในระดับปริญญาตรีและโท

Bachelor's and Master's Degrees

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนในระดับมหาวิทยาลัยทางเรามีบริการตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครจนถึงขอใบฝึกงานหลักจากจบการศึกษา ใบทำงานสำหรับผู้ที่จบในประเทศอเมริกาจะสามารถขอได้ตั้งแต่ 1-3 ปี

Untitled design (1).png

เรียนนักบิน

Pilot Training Program

อเมริกาเป็นประเทศชั้นนำที่มีชื่อเสียงทางด้านการบินและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก อีกทั้งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่อยงาน FAA ที่ถือเป็นที่ยอมรับ และค่าใช้ในถือว่าถูกและคุ้มค่ากว่าหลายประเทศ

Untitled design (1).png

Copyright © EZ Study Abroad Corp.

bottom of page